CONDITII COMERCIALE GENERALE


Pentru Contracte de Vanzare-Cumparare ale Metal Building SRL
 


 

 1. Valabilitatea Condiþiilor
  1. Livrãrile, îndeplinirile ºi ofertele Metal Building sunt valabile exclusiv în baza prezentelor condiþii comerciale. Astfel prezentele condiþii comerciale se aplicã tuturor relaþiilor comerciale viitoare chiar ºi dacã referitor la acestea nu se încheie în mod expres un alt acord. Aceste condiþii se considerã acceptate la semnarea contractului Metal Building ºi/sau confirmarea comenzii /declaraþia de acceptanþã/, însã cel târziu la preluarea mãrfurilor ºi/sau serviciilor.
  2. În lipsa unor înþelegeri contrare în scris, prin prezentul se resping toate justificãrile contrare ale CUMPÃRÃTORULUI care se referã la condiþiile comerciale, respectiv de cumpãrare proprii. Derogãrile de la prezentele condiþii comerciale sunt valabile dacã Metal Building confirmã acestea prin reprezentanþii legali ai societãþii în scris.

    
 2. Oferta ºi încheierea contractului

   

  1. Ofertele Metal Building sunt valabile numai în scris ºi semnate de reprezentanþii legali ai firmei, pot fi modificate de cãtre firmã ºi nu sunt obligatorii faþã de aceasta, cu excepþia ofertelor trimise expres ca obligatorii. Pentru valabilitatea legalã a declaraþiei de acceptanþã a Cumpãrãtorului ºi a oricãror comenzi este necesarã confirmarea scrisã a Metal Building, prin reprezentanþii legali ai acesteia. Aceastã prevedere se referã ºi la
   completãrile, modificãrile contractelor ºi/sau comenzilor sau la subcontracte.
  2. Contractele intermediate de reprezentanþii comerciali ai Metal Building de asemenea sunt valabile numai dupã confirmarea scrisã a Metal Building. Reprezentantul Metal Building, respectiv angajaþii comerciali ai acesteiea nu sunt autorizaþi sã încheie subcontracte în formã verbalã, sau sã dea asigurãri verbale care depãºesc conþinutul contractului în formã scrisã.
  3. Proiectele de ofertare, desenele, copiile de desene, dimensiunile ºi alte date tehnice sunt obligatorii faþã de Metal Building numai dacã s-au încheiat acorduri în scris cu privire la acestea. Metal Building îºi rezervã dreptul de patentã cu privire la documentele de ofertare, proiecte, devize ºi alte materiale tehnice ºi comerciale.

    
 3. Preþuri
  În lipsa unei înþelegeri contrare preþurile ofertate de Metal Building rãmân neschimbate timp de 30 de zile – calculând de la data ofertei. În cazul comenzilor care diferã de ofertã sunt valabile preþurile indicate în confirmarea comenzii de cãtre Metal Building, adãugând la acestea TVA-ul prevãzut prin lege. În lipsa unor înþelegeri contrare livrãrile ºi îndeplinirile suplimentare vor fi luate în calcul separat. Dacã pãrþile nu au convenit altfel, preþurile se înþeleg fãrã costuri de transport, încãrcare, asigurare ºi ambalare, precum ºi fãrã orice alte costuri sau drepturi. În þarã preþurile sunt valabile în RON, în strãinãtate în valuta precizatã în ofertã.

   

 4. Termen de livrare ºi îndeplinire
   
  1. Termenele sau perioadele de livrare cu caracter obligatoriu vor fi specificate de Pãrþi în scris. Perioadele de livrare convenite vor fi calculate de la sosirea in original la Metal Building a declaraþiei de acceptanþã/Comandã trimise de CUMPÃRÃTOR, referitoare la confirmarea în scris a comenzii de cãtre Metal Building.
  2. În cazul acelor întârzieri cu livrãri ºi îndepliniri care sunt cauzate de evenimente de forþã majorã sau evenimente care îngreuneazã substanþial sau împiedicã livrãrile din partea Metal Building – incluzând aiciîn special greve, lock-out-uri, acte de guvern, etc. – chiar ºi atunci când acestea se produc la furnizorii sau subantreprenorii Metal Building, acesta nu va rãspunde nici dacã perioadele ºi termenele respective au fost convenite ca obligatorii. În aceste cazuri Metal Building va fi îndreptãþitã la prelungirea termenului de livrare, respectiv îndeplinire cu perioada de obstrucþionare, calculând un timp de revenire echitabil, fãrã urmãri juridice pentru încãlcarea contractului, sau din cauza pãrþii încã neîndeplinite sã renunþe parþial sau integral la contract.
  3. Dacã obstrucþionarea þine mai mult de 3 luni, CUMPÃRÃTORUL este în drept ca dupã stabilirea ulterioarã a unui termen echitabil în privinþa pãrþii încã neîndeplinite sã renunþe la contract. Dacã termenul de îndeplinire se prelungeºte, sau dacã Metal Building este scutit de obligaþii, CUMPÃRÃTORUL nu poate emite pretenþii de despãgubire, clauzã penalã ºi nu poate avea alte solicitãri.
  4. Dacã Metal Building este rãspunzãtor pentru nerespectarea perioadelor ºi termenelor de îndeplinire convenite ca obligatorii, sau este pus în întârziere, CUMPÃRÃTORUL are dreptul la penalitãþi de întârziere, suma cãrora este de 0,5% din suma facturatã scadentã – în baza pãrþii din cantitatea de marfã nelivratã, raportatã la termen – dupã fiecare sãptãmânã de întârziere terminatã, însã cel mult 5% din valoarea facturatã referitoare la partea în întârziere a livrãrilor ºi îndeplinirilor.
  5. În afarã de acesta orice alte solicitãri de despãgubiri sunt excluse, cu excepþia celor cu privire la care sunt dovezi cã au fost cauzate prin culpa gravã a Metal Building.
    
 5. Transferul riscului de a suferi pagube
  Riscul de a suferi pagube se transferã asupra CUMPÃRÃTORULUI când produsul s-a predat persoanei care asigurã transportul, sau acesta a pãrãsit depozitul Metal Building în scopul expedierii, indiferent dacã costurile de ambalare ºi transport au fost sau nu asumate de Metal Building în contract. Dacã expedierea a devenit imposibilã nu din culpa Metal Building, riscul de a suferi pagube se va transfera asupra CUMPÃRÃTORULUI în sensul transportabilitãþii.

   
 6. Garanþie
   
  1. Metal Building garanteazã cã produsele lui sunt libere de orice defecte de fabricaþie ºi materiale.
  2. Termenul de garanþie este de 12 luni.
  3. În cazul în care instrucþiunile de utilizare ºi întreþinere Metal Building nu sunt respectate ºi/sau produsele nu sunt utilizate conform destinaþiei acestora, sunt efectuate modificãri asupra produselor, pãrþi ale acestora sunt înlocuite sau sunt folosite materiale uzate care nu corespund specificaþiilor originale, se pierd orice drepturi la garanþie.
  4. CUMPÃRÃTORUL are obligaþia de a-l informa pe Metal Building privind viciile, defectele de calitate în scris, neîntârziat, dar cel târziu în termen de o sãptãmânã de la primirea obiectului transportat. Viciile care nu pot fi constatate în acest termen nici dacã se fac verificãri temeinice, vor fi notificate în scris Metal Building neîntârziat, dar cel târziu în termen de o sãptãmânã de la constatare.
  5. În caz de solicitãri de garanþie ale CUMPÃRÃTORULUI, Metal Building, la propria alegere, poate decide dacã produsul care prezintã defecþiuni va fi reparat la punctul de lucru Metal Building, iar apoi trimis înapoi,
  6. CUMPÃRÃTORUL va pregãti produsul care prezintã defecþiuni, iar Metal Building va trimite un tehnician sau însãrcinat în vederea efectuãrii reparaþiei.
  7. Dacã CUMPÃRÃTORUL solicitã ca reparaþiile în termen de garanþie sã fie efectuate la locul stabilit de el, Metal Building poate accepta aceastã solicitare. În acest caz pãrþile acoperite cu garanþie vor fi înlocuite gratuit, orele de lucru ºi costurile de deplasare însã vor fi facturate de Metal Building corespunzãtor tarifului standard.
  8. Metal Building la propria alegere poate sã repare ºi sã înlocuiascã (livrare suplimentarã) produsul.
  9. Metal Building are dreptul sã încerce în total 2 reparaþii ulterioare. Dacã cele douã încercãri de reparare ulterioarã nu aduc rezultat într-un termen rezonabil, CUMPÃRÃTORUL poate sã aleagã între scãderea preþului de cumpãrare ºi încetarea contractului.
  10. În cazul uzurii determinate de utilizarea normalã, conform destinaþiei, solicitãrile de garanþie sunt excluse în totalitate.
  11. Faþã de Metal Building pot ridica pretenþii de despãgubire numai clienþii direcþi – utilizatorii finali – iar aceste drepturi nu pot fi cesionate nimãnui.
  12. Alineatele de mai sus conþin integral garanþia oferitã produselor Metal Building, excluzând orice alte pretenþii de garanþie. Acest lucru nu se referã ºi la solicitãrile de garanþii obligatorii, ca garanþiile privind caracteristicile prevãzute în dreptul roman.
  13. Modulele ºi/sau piesele folosite/uzate vor fi livrate cu excluderea a orice fel de garanþie.
  14. În cazul în care îndeplinirea de cãtre Metal Building are ca bazã proiectele furnizate ºi/sau acceptate (soluþii tehnice) de CUMPÃRÃTOR, orice consecinþe materiale ºi juridice care decurg din acestea vor fiîn sarcina CUMPÃRÃTORULUI.

    
 7. Pãstrarea dreptului de proprietate
   
  1. Pânã la plata tuturor creanþelor (incluzând creanþele de sold de pe urma tuturor conturilor curente) care la Metal Building au apãrut faþã de CUMPÃRÃTOR în mod legitim sau vor apãrea în viitor, Metal Building solicitã urmãtoarele cauþiuni (la care la propria alegere poate renunþa):
  2. Pânã la plata integralã a mãrfii aceasta rãmâne în proprietatea Metal Building.
  3. Prelucrarea sau modificarea poate avea loc numai în beneficiul Metal Building ca producãtor/comerciant, însã fãrã obligaþii din partea acestuia. Dacã (co)proprietatea Metal Building înceteazã prin încorporare, pãrþile încã de acum convin cã (co)proprietatea CUMPÃRÃTORULUI în obiectul unitar care rezultã astfel va fi transferatã asupra Metal Building proporþional cu valoarea (la valoarea facturii) obiectului incorporat. CUMPÃRÃTORUL va pãstra (co)proprietatea Metal Building fãrã bonificaþii. Marfa, asupra cãreia Metal Building are drept de (co)proprietate va fi menþionatã în cele ce urmeazã ca „marfã rezervatã”.
  4. CUMPÃRÃTORUL este îndreptãþit a prelucra ºi vinde marfa rezervatã în circuit comercial regulat, pânã când nu este în întârziere cu plata. Amanetarea ºi cesiunea-cauþiune nu sunt permise. CUMPÃRÃTORUL renunþã încã de acum la veniturile ºi creanþele apãrute în urma revânzãrii mãrfii rezervate sau a altor temeiuri (cauþiune, asigurare, acþiuni nepermise) (incluzând creanþele de sold de pe urma tutoror conturilor curente), integral, ca cauþiune, în beneficiul Metal Building. Cu posibilitatea revocãrii Metal Building îl mandateazã pe CUMPÃRÃTOR sã colecteze în contul ºi în numele propriu creanþele la care a renunþatîn beneficiul Metal Building.
  5. Acest mandat de colectare poate fi retras imediat, dacã CUMPÃRÃTORUL nu îºi satisface obligaþiile de platã corespunzãtor.
  6. Dacã marfa rezervatã este pusã la dispoziþia terþilor, CUMPÃRÃTORUL (în acest caz vânzãtor) are obligaþia sã facã referire la dreptul de proprietate al Metal Building în scris ºi de a o notifica neîntârziat pe Metal Building, oferindu-i adresa completã a terþului.
  7. Dacã CUMPÃRÃTORUL acþioneazã contrar contractului – ºi în special dacã este în întârziere cu plata – Metal Building va avea dreptul de redobândi marfa rezervatã, ºi în cazul dat sã anuleze renunþarea CUMPÃRÃTORULUI la dreptul de proprietate asupra mãrfii faþã de þerþ. Redobândirea mãrfii rezervate de cãtre Metal Building ºi amanetarea acesteia nu înseamnã cã a renunþat la contract.
  8. Încetarea plãþilor, iniþierea sau pornirea procedurii de faliment sau lichidare, procedurile de compromis contencioase sau necontencioase anuleazã dreptul la revânzare ºi mandatul pentru colectarea creanþelor la care CUMPÃRÃTORUL a renunþat. Acelaºi lucru este valabil ºi dacã un CEC sau un Bilet la Ordin dat de CUMPÃRÃTOR este scontat sau luat în gaj

    
 8. Plata
   
  1. Dacã nu se convine altfel, facturile Metal Building pot fi plãtite fãrã penalitãþi de întârziere în termen de 8 zile calendaristice de la primirea facturii. Plãþile vor fi efectuate scutit de taxe poºtale ºi alte taxe.
  2. În lipsa unor înþelegeri contrare în scris, CUMPÃRÃTORUL va fi obligat la plata a 50% din valoarea mãrfurilor contractate la emiterea comenzii ca avans, la plata a 50% la predarea mãrfii la punctul de lucru, fiind obligat totodatã la deschiderea unui acreditiv (L/C) irevocabil, transferabil cu platã, pentru suma contractatã neacoperitã cu avans.
  3. Metal Building este îndreptãþit ca în pofida dispoziþiilor contrare ale CUMPÃRÃTORULUI sã ia în calcul plãþile efectuate de acesta în contul datoriilor anterioare ale acestuia. Metal Building este îndreptãþit sã scadã din plãþile scadente înainte de toate costurile ºi dobânzile deja apãrute.
  4. Obligaþiile financiare ale cumpãrãtorului se considerã satisfãcute dacã Metal Building poate deja dispune cu privire la sumã în contul lui bancar.
  5. Dacã CUMPÃRÃTORUL este pus în întârziere cu plãþile, Metal Building va fi îndreptãþit la sistarea livrãrilor ºi de a calcula penalitãþi de întârziere de la data respectivã, cuantumul cãreia va fi dublul dobânzii de referinþã aplicabile a bãncii centrale.
  6. În cazul în care CUMPÃRÃTORUL nu îºi satisface obligaþiile de platã, ºi în special dacã instrumentul de platã emis de acesta este fãrã acoperire, a încetat plãþile sau alte circumstanþe ajung la cunoºtinþa Metal Building care pun sub semnul întrebãrii capacitatea de platã sau bonitatea CUMPÃRÃTORULUI, Metal Building va avea dreptul sã solicite plata întregii sume datorate, chiar ºi atunci, dacã pentru aceastã creanþã a acceptat în prealabil cecuri sau cambii. În acest caz Metal Building are dreptul sã denunþe unilateral contractul.
  7. CUMPÃRÃTORUL este îndreptãþit la debitãri, reþineri sau scãderi numai atunci, dacã se dã curs unor reclamaþii de cantitate sau contrapretenþii si dacã contrapretenþiile au fost validate de tribunal prin senþintã definitivã, sau acestea au fost acceptate în scris de Metal Building.

    
 9. Modificãri tehnice
  Metal Building îºi rezervã dreptul sã efectueze oricând modificãri tehnice-structurale asupra produselor proiectate de el /standard/. Nu are însã obligaþia de efectua astfel de modificãri suplimentare la produsele deja livrate.

   
 10. Limitarea garanþiei
   
  1. Solicitãrile de despãgubire care se reflecta din imposibilitatea indeplinirii conditiilor contractuale (vis maior) sau ca urmare a erorilor conþinute în textul contractului semnat ºi a utilizãrii abuzive ale acestora – faþã de Metal Building sau a colaboratorilor care coopereazã cu aceasta în îndeplinirea sau luarea unor mãsuri – sunt excluse în totalitate, dacã nu este vorba de acte voluntare sau neglijenþã gravã.
  2. Acesta nu este valabil în cazul când CUMPÃRÃTORUL îºi exercitã dreptul la despãgubire din cauza lipsei unor caracteristici garantate ale mãrfii, sau dacã acesta bazându-se pe o relaþie specialã de încredere putea avea încredere în satisfacerea corespunzãtoare a obligaþiilor de cãtre
   Metal Building. La producerea evenimentului de daunã pãrþile vor avea între ele obligaþii de atenuare a daunelor.

    
 11. Denumire
  În lipsa unor înþelegeri contrare în scris, Metal Building nu îºi dã acordul ca pe produsele lui inscripþiile care o identificã pe Metal Building ca fabricant/comerciant sã fie acoperite, înlãturate, ºi nu îºi dã acordul ca CUMPÃRÃTORUL sã se identifice pe acestea ca producãtor. În caz contrar Metal Building va fi îndreptãþit sã renunþe la toate obligaþiile de acordare a garanþiei ºi sã transfere daunele morale ºi materiale astfel cauzate asupra CUMPÃRÃTORULUI.

   
 12. Locul îndeplinirii contractului
   
  1. În lipsa unor înþelegeri contrare locul îndeplinirii tuturor livrãrilor ºi serviciilor Metal Building este Oradea
  2. Condiþiile de îndeplinire referitoare la transporturile de structuri, de produse ºi obiective la cheie ºi contractate în antreprize de construcþii ºi/sau construcþie sunt conþinute în prezenta reglementare numai cu referire la fabricaþiaºi/sau serviciile la punctul de lucru. Condiþiile referitoare la închiriere sunt conþinute în condiþiile de închiriere separate.

    
 13. Dispoziþii finale
   
  1. Acestor condiþii comerciale ºi tuturor relaþiilor juridice dintre Metal Building ºi CUMPÃRÃTOR le este aplicabil dreptul roman. Dreptul internaþional unitar de cumpãrare (ONU 1980. VIENA) poate fi aplicat numai în cadrul unei înþelegeri separate în scris.
  2. Competenþa judecãtoreascã exclusivã între CUMPÃRÃTOR ºi Metal Building în toate litigiile apãrute direct sau indirect în urma relaþiei contractuale, în funcþie de valoarea disputatã îi revine Tribunalului Municipiului Oradea.
  3. În cazul în care anumite dispoziþii ale prezentelor Condiþii Comerciale Generale nu sunt valabile sau îºi pierd efectul, valabilitatea celorlalte prevederi ale contractului nu va fi afectatã. În acest caz pãrþile contractante au obligaþia sã convinã asupra unei noi dispoziþii, care sã fie cât mai aproape de scopul economic al dispoziþiei nule, care s-a avut în vedere la început.
  4. Prevederile referitoare la îndeplinirea obligatiilor contractuale ale Metal Building în alte locuri decât punctul de lucru al acestuia sunt conþinute în Condiþii Generale Construcþii-Montãri Metal Building.
  5. Obþinerea aprobãrilor de la autoritãþi în legãturã cu utilizarea produselor Metal Building la CUMPÃRÃTOR ºi costurile acestora, precum ºi orice daune pricinuite prin lipsa acestora cad în sarcina CUMPÃRÃTORULUI.
  6. Prin acceptarea prezentelor condiþii pãrþile renunþã la dreptul de a ataca cu orice titlu de drept contractul aferent ºi/sau confirmarea de comandã /declaraþia de acceptanþã/ ºi prezentele condiþii.

Weboldal ellenőrzése


body>