CONDIÞII GENERALE DE GARANÞIE 2012

 

1. Societatea Metal Building îºi va asuma rãspunderea garanþialã numai faþã de cumpãrãtorul

cu care a încheiat un contract direct, respectiv pentru fabricarea produselor sale numai din

materiale noi ºi fãrã nici un defect de fabricaþie. Perioada de garanþie are o duratã de

douãsprezece (12) luni, ºi începe la data facturii eliberate de catre Metal Building; în cazul

constructiilor containerizate complexe garantia intra in vigoare la data semnarii procesului

verbal de predare-primire.

 

2. Firma Metal Building poate fi obligatã la îndeplinirea premiselor de garanþie numai în

cazul plãþii integrale a preþului de execuþie stabilit prin contract. Întârzierea plãþii nu

prelungeºte perioada de garanþie.

3. În cazul înglobãrii în produsele sale de cãtre Metal Building unor aparate mobile,

echipamente, respectiv piese de schimb fabricate de alte firme acestea vor fi garantate numai

conform garanþiei asumate de producãtorii originali. Firma Metal Building va accepta

perpetuarea garanþiei asumate de producãtorii originali pentru produsele sale prin contractul

de antreprizã, respectiv prin bonul de garanþie al acestora transmis cumpãrãtorilor.

4. Piesele defecte, pentru care Metal Building conform celor cuprinse în pct. 1. ºi 2. ºi-a

asumat rãspunderea garanþialã nu vor fi reparate sau schimbate de catre Cumpãrãtor decât pe

baza aprobãrii în scris prealabil al Metal Building, fac exceptie cazurile cand reparaþia sau

schimbarea este motivatã din cauze de sãnãtate sau de protecþia muncii, respectiv pentru

protejarea produsului.

 

5. Obligaþiile contractuale de garanþie ale societatii Metal Building sunt limitate la

preschimbarea pieselor componente, la repararea sau schimbarea pieselor defecte, operatiuni

care vor fi executate la punctul de lucru din Ro-Huedin. Cheltuielile aferente (cheltuielile

de transport, de deplasare, sau de cazare) reparãrii piesei respective la sediul

Cumpãrãtorului, sau la locul de stationare a containerului, executate la solicitarea expresã a

Cumpãrãtorului vor fi suportate de Cumpãrãtor.

6. Firma Metal Building îºi rezervã dreptul de a decide dacã piesa defectã va fi reparatã de

catre Metal Building ori de o altã firmã sau dacã va aproba o reducere ulterioarã de preþ,

pentru a rãscumpãra obligaþiile sale garanþiale.

7. Metal Building nu poate fi obligatã la plata cheltuielilor de schimbare sau de reparare a

acelor piese componente, ale cãror defectare s-a produs din urmãtoarele cauze: accident,

calamitãþi naturale, terorism, rãzboi, folosire necorespunzãtoare sau vandalism. Garantia nu

este valabila in cazul in care defectarea este produsã de întreþinerea necorespunzãtoare sau

de lipsa întreþinerii.

8. Metal Building nu poate fi declaratã rãspunzãtoare pentru acele uzãri/ coroziuni care sunt

consecinþele folosinþei normale, corespunzãtoare. Din acestea face parte ºi coroziunea

cauzatã de factorii atmosferici cum ar fi tocirea înveliºurilor exterioare.

9. Prezentele clauze de garanþie nu sunt valabile în cazul produselor destinate consumului

general livrate de Metal Building

 

10. Metal Building nu poate fi fãcut rãspunzãtor pentru pagubele produse de funcþionarea

defectuoasã a echipamentelor livrate.

11. Cele enumerate în punctele 1-9 nu sunt anulate in cazul in care, la momentul instalarii,

condiþiile de garanþie sunt reglementate de alte dispoziþii diferite de cele de mai sus. În acest

caz pãrþile vor încheia o convenþie separatã, ale cãror prescripþii vor fi aplicate cu condiþiile

stabilite prin prezentul act.

Weboldal ellenőrzése